Головне меню
Головна
Мапа сайту
Новини
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
Навчальні заклади району
Пошук по сайту
Веб-каталог
Накази та листи ВО
Файловий сейф
Лінки вузів
Статті відвідувачів
Фотогалерея
Друзі сайту
Наш форум
Гостьова книга
Державні закупівлі
Доступ до публічної ін-ції
Колегії ВО
Інклюзивна освіта
Реєстрація на чергу в ДНЗ
Школа
Розробки уроків
Сценарії для вчителя
Методичні рекомендації
Наші реферати
Дитячі організації
Обдарована дитина
ЗНО
Нормативно-правова база
Завантажити софт
Для Інтернету
Робота з документами
Графічні пакети
Адміністрування
Системні утиліти
Додаткові лінки

Головна arrow Методичні рекомендації arrow Методика підготовки проведення педагогічної ради


Методика підготовки проведення педагогічної ради

 

Сьогодні в освітянських закла­дах України всіх рівнів утвер­джується парадигма особистісно орієнтованої освіти. Реалізація нових людиноцентристських підходів до навчально-виховного процесу в школі та визначення в ньому місця особистості почи­нається із внесення відповідних змін до управлінської діяльності, яка має забезпечити безперерв­не професійне та особистісне зро­стання працівників школи та учнів, стабільність і комфорт у закладі, адаптацію школи до умов, що по­стійно змінюються, визначення місця школи в цих умовах, стра­теги й тактики її розвитку.

 

Школа отримала можливість самостійно обирати орієнтири і цільові установки своєї діяльності. В умовах демократизації шкільно­го життя, переходу до громадсь­ко-державної, фасилітативної мо­делі керівництва навчальними зак­ладами, що зумовлено Національ­ною доктриною розвитку освіти, значно зросла роль колективних форм управління і в першу чергу - педагогічної ради.

Педагогічна рада школи - по­стійно діючий орган, який розгля­дає кардинальні питання навчаль­но-виховного процесу, сказано в Положенні про педагогічну раду школи [1]. «Педагогічна рада - постійно діючий колегіальний орган управління навчальним зак­ладом», - записано в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 946) [2]. Це ж саме зазначено в ст. 39 Закону України «Про загальну середню

освіту» [3]. «Положення про за­гальноосвітній навчальний заклад» визначає повноваження та перелік основних питань, які розглядає педагогічна рада.

У п. 62 згаданого положення записано:

«Педагогічна рада розглядає питання:

 • вдосконалення й методично­го забезпечення навчально-вихов­ного процесу;
 • планування та режиму робо­ти загальноосвітнього навчально­го закладу;
 • переведення учнів до наступ­них класів та їх випуск, видачі до­кументів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;
 • підвищення кваліфікації педа­гогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впрова­дження у навчально-виховний про­цес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріально­го заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
 • притягнення до дисциплінар­ної відповідальності за невиконан­ня ними своїх обов'язків» [2].

Одним із напрямів роботи за­ступника директора з навчально-виховної роботи є участь у плану­ванні, підготовці, проведенні педа­гогічних рад, здійснення методич­ного забезпечення педагогічної ради, створення умов для підви­щення авторитету та працездат­ності ради, залучення педагогів до активної участі в підготовці й про­веденні педагогічних рад.

Вивчена література з питань організації підготовки й проведен­ня засідань педагогічної ради, ба­гаторічний досвід роботи на по­саді заступника директора з на­вчально-виховної роботи дали можливість створити в середній загальноосвітній школі № 126 м. Кривого Рогу технологічну си­стему планування, підготовки і

проведення педагогічних рад, яка включає: планування тема­тики педагогічних рад на рік відповідно до проблеми, над якою працює школа, склад, функції, кла­сифікацію за цільовими установ­ками, завдання, форми проведен­ня, алгоритми підготовки, прове­дення, реалізації рішень педаго­гічної ради.

Алгоритм підготовки педагогічної ради

 • 1. Планування тематики педа­гогічної ради на рік.
 • 2. Видача наказу або розпо­рядження про підготовку до педа­гогічної ради.
 • 3. Засідання методичної ради з питання підготовки педради.
 • 4. Створення робочої групи з підготовки засідання педагогічної ради.
 • 5. Формування творчих груп з підготовки окремих питань робо­ти педради.
 • 6. Складання плану підготовки і проведення педагогічної ради.
 • 7. Складання списку рекомен­дованої літератури. Вивчення вчи­телями теоретичних основ питань і проблем, винесених на педраду.
 • 8. Визначення об'єктів вивчен­ня (вчителі, стан викладання на­вчальних предметів, аспекти діяль­ності класних керівників, вихован­ня учнів).
 • 9. Оформлення стенду в мето­дичному кабінеті «Готується педа­гогічна рада».

 

 • 10. Збір, обробка, аналіз та узагальнення необхідної інфор­мації про об'єкти вивчення.
 • 11. Визначення питань, вине­сених на педраду. Використання результатів внутрішньошкільного контролю.
 • 12. Робота з учителями та за­прошеними, що мають виступити на педагогічній раді.
 • 13. Підготовка методичної ви­ставки, ілюстративного матеріалу.
 • 14. Розробка проекту рішення.

Алгоритм проведення педагогічної ради

1. Оголошення порядку денного.

 • 2. Інформація про виконання рішень попередніх педагогічних рад (виступ члена комісії щодо перевірки виконання рішень педа­гогічної ради).
 • 3. Затвердження регламенту роботи педагогічної ради.
 • 4. Доповідь, повідомлення з основного питання, винесеного на педагогічну раду.
 • 5. Обговорення (активна фор­ма: продуктивна гра, проблемний стіл, актуальний мікрофон тощо).
 • 6. Аналіз роботи експертної групи.
 • 7. Ознайомлення членів педа­гогічного колективу з проектом рішення педагогічної ради.
 • 8. Доповнення до проекту рі­шення.
 • 9. Ухвалення рішення педаго­гічної ради.

Алгоритм реалізації рішень педагогічної ради

 • 1. Наказ про затвердження рішень педагогічної ради.
 • 2. Відвідування уроків, вихов­них заходів.
 • 3. Робота в методичних об'єд­наннях, спрямована на виконання рішень педагогічної ради.
 • 4. Моніторингові зрізи знань учнів.
 • 5. Діагностика позитивних змін.
 • 6. Вивчення досвіду розв'язан­ня проблем, поставлених педаго­гічною радою.

7.            Інформація про виконання рішень на наступних засіданнях педагогічної ради.

 • 8. Пошук нових підходів до про­блеми.
 • 9. Зняття питання з контролю, відмітка в зошиті контролю за ре­алізацією рішень педагогічної ради.

Зошит контролю за реалізацією рішень педагогічної ради

Перевірку реалізації рішень педагогічної ради здійснюють чле­ни комісії з перевірки виконання рішень педради, яку щороку в складі трьох осіб обирають на серпневому засіданні. Результати перевірки фіксують у спеціально­му зошиті за такими пунктами:

 • 1. № п/п.
 • 2. Тема педагогічної ради.
 • 3. Дата проведення.
 • 4. Зміст рішення, що контро­люється.
 • 5. Терміни виконання.
 • 6. Відповідальний за виконан­ня рішення.
 • 7. Інформація про виконання, яких заходів вжито.
 • 8. Дата зняття з контролю.
 • 9. П.І.П. відповідального за пе­ревірку.

10. Підпис.

Систематичний і своєчасний контроль за виконанням рішень педагогічної ради, причому не з боку адміністрації школи, а з боку колег по роботі, яким колектив до­ручив цю справу, об'єктивна й ви­черпна інформація про стан їх ви­конання на кожному засіданні пе­дагогічної ради дисциплінує колек­тив, сприяє дієвості й результатив­ності педагогічної ради, підвищує її авторитет, формує причетність до виконання рішень у більшості членів педагогічного колективу школи, цим самим підноситься роль педагогічної ради як колектив­ного органу управління діяльністю навчального закладу.

В наступних числах газети руб­рика «Готуємося до педради» оз­найомлюватиме читачів з різними формами проведення педагогіч­них рад.

 


Додати коментар

:D:lol::-);-):-*:oops::cry::o:P:roll:


Захисний код
Оновити

< Попередня

 

(c) Відділ освіти Кіцманської районної державної адміністрації, 2007-2015
При використанні матеріалів сайту посилання на www.kts-osvita.org.ua обов'язкове!
Якщо є авторські претензії до матеріалів, то звертайтесь за адресою